domov kontakt letovanje predstavitev podružnice aktualno
+386 (0)64 108 750
Razpisni in splošni pogoji za letovanje v organizaciji SKEI Tam
RAZPIS LETOVANJA Sindikat kovinske in elektroindustrije – Sindikat družbe TAM (v nadaljevanju: SKEI TAM), skladno z določilom statuta SKEI in svojimi pravili vodi aktivnost in razpisuje možnosti letovanja (v lastnih počitniških kapacitetah ter počitniških kapacitetah, za katera ima sklenjene ustrezne pogodbe) v obliki informacij, letakov, plakatov, objave ponudbe v glasilu,…. in objave na spletnih straneh SKEI TAM. Ponudba je oblikovana za imetnike »Kartice ugodnosti«, t.j. člane sindikatov dejavnosti v okviru ZSSS.  Počitniške kapacitete so omejene. Letovanje se odobri prvemu zainteresiranemu letovalcu (v nadaljevanju: letovalec), ki v prostem terminu oz. počitniškem objektu rezervira - potrdi letovanje. SPLOŠNA DOLOČILA Splošni pogoji za letovanje so sestavni del prijavnice oz. napotnice za letovanje (voucherja). S prijavo za letovanje (sprejemom napotnice za letovanje) letovalec potrjuje poznavanje  splošnih pogojev letovanja v SKEI TAM in jih sprejema. S splošnimi pogoji letovanja se lahko zainteresirani letovalci seznanijo tudi na spletni strani   www.sindikat-skeitam.si V primeru, da je v posameznem razpisu, glede katere koli točke splošnih pogojev drugače določeno, velja navedba oz. določilo navedeno v razpisu. PRIJAVE ZA LETOVANJE Prijave za letovanje se vršijo na sedežu SKEI TAM ter sindikalnih organizacijah, s katerimi ima SKEI TAM sklenjen dogovor o sodelovanju v aktivnosti organiziranega letovanja. Prijava za letovanje sprejeta v sindikalnih organizacijah je potrjena, ko jo potrdi SKEI TAM. Rezervacija je potrjena, ko letovalec sprejme razpisne in splošne pogoje za letovanje ter poravna 30% vrednosti letovanja. Če letovalec v roku 3 dneh od prijave ne poravna akontacije se prijava stornira. PLAČILNI POGOJI Plačilo polne vrednosti rezerviranega letovanja mora biti poravnano v roku 10 delovnih dni pred pričetkom letovanja. SKEI TAM izda letovalcu napotnico (voucher) šele po plačilu 100% vrednosti letovanja. Možen je tudi dogovor za obročno plačilo, v tem primeru mora biti med letovalcem in SKEI TAM  dogovorjen obročen način plačila letovanja preko obrokov od plače oz. po položnicah. Število možnih obrokov plačila letovanja se določi ob razpisu letovanj. Možnost plačila preko obrokov od plače in na položnice (kar omogoča del plačila tudi po povratku iz letovanja) je omogočena le za člane podružnic, s katerimi je dogovorjena ta oblika plačila. S prijavo ter dogovorom o plačilu letovanja preko obrokov od plače, letovalec nepreklicno soglaša z administrativno prepovedjo na plačo ter izrecno dovoljuje izplačevalcu plače, da nakazuje obveznosti do SKEI TAM do dokončnega plačila letovanja. To velja tudi v primeru, ko obroki presegajo zakonsko določen razpoložljiv del osebnega prejemka pri posameznem nakazilu obveznosti. CENE IN STORITVE VKLJUČENE V CENO V ceno letovanja so vključene vse tiste storitve, ki so navedene v razpisu - ponudbi. V razpisu so tudi posebej opredeljene storitve, ki niso vključene v ceno (npr. turistična taksa, čiščenje apartmaja, posteljnina v apartmaju,….). Cene letovanja v hotelskih kapacitetah, veljajo na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah. SKEI TAM ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo letovalec povzroči v objektu letovanja. Škoda, ki je povzročena, s strani letovalca v času letovanja, mora biti poravnana s strani le- tega. V apartmajih SKEI TAM (Rogla, Moravci) mora letovalec ob prihodu pregledati apartma, opremo in drobni inventar v njem. Po pregledu apartmaja - inventarja mora svoje ugotovitve vpisati v knjigo, ki se nahaja v apartmaju; V primeru ugotovitve večjih nepravilnosti (nered v apartmaju, poškodbe v apartmaju – opremi, večji manjko inventarja) mora o tem nemudoma – takoj ob prihodu obvestiti SKEI TAM, saj v nasprotnem primeru za škodo odgovarja sam. Nepravilnosti na električni in vodovodni napeljavi, aparatih ipd. mora letovalec, ob prihodu oz. v času letovanja, sporočiti v SKEI TAM ter recepcijski službi, kjer je prejel ključe apartmaja.  V počitniških kapacitetah lahko letujejo samo osebe, ki so navedene na napotnici. Letovalci v počitniške kapacitete ne smejo voditi domačih živali. V primeru, da letovalec ne spoštuje slednjega ima SKEI TAM pravico od letovalca zahtevati povračilo stroškov ustreznega čiščenja apartmaja. Letovalec mora poravnati tudi stroške storitve čiščenja apartmaja, v primeru, da apartmaja ob odhodu ni očistil, pa je v ponudbi bila ta obveznost navedena. Datum in možna ura namestitve v apartmaju, kakor tudi datum in najkasnejša ura zapustitve apartmaja (op.: šteje se prevzem in predaja ključev v recepcijo) je zapisana na napotnici. V primeru, da letovalec slednjega ne spoštuje ima SKEI TAM pravico zahtevati povrnitev vseh stroškov, ki bi iz tega naslova nastali. POSEBNE STORITVE Posebne storitve so tiste storitve, ki niso (ob razpisu letovanj) vključene v ceno (enoposteljna soba, turistična taksa,..);  LETOVALČEVA ODPOVED LETOVANJA Letovalec ima pravico, da pisno odpove letovanje. V tem primeru ima SKEI TAM pravico do povračila stroškov odpovedi letovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je letovalec odpovedal letovanje:   Do 31 dni pred odhodom 10% cene letovanja (aranžmaja) 29 do 22 dni pred odhodom 20% cene letovanja (aranžmaja) 21 do 15 dni pred odhodom 30% cene letovanja (aranžmaja) 14 dni do 8 dni pred odhodom 50% cene letovanja (aranžmaja) 7 dni do 1 dan pred odhodom 80% cene letovanja (aranžmaja) Na dan po odhodu Cena celotnega letovanja (aranžmaja) V primeru, da letovalec iz opravičljivih razlogov odpove letovanje pred odhodom (bolezen članov družine, ki so prijavljeni na letovanje, smrt v družini, ipd.) in v SKEI TAM predloži ustrezno potrdilo, se letovalcu zaračunajo le administrativni stroški prijave in sicer v višini 25 EUR. V primeru, da mora letovalec (zaradi opravičljivih razlogov, ki jih dokaže s predložitvijo ustreznega potrdila) prekiniti letovanje, mora to (pred prekinitvijo) sporočiti v SKEI TAM oz. pridobiti ustrezno potrdilo recepcije, v primeru, da letuje v hotelskih kapacitetah. V tem primeru se letovalcu obračuna le sorazmeren del letovanja, ko v SKEI TAM predloži ustrezna potrdila.  V primeru, da letovalec na lastno željo prekine letovanje ni upravičen do povračila za neizkoriščen del letovanja.  ODPOVED LETOVANJA S STRANI SKEI TAM SKEI TAM lahko v primeru »višje sile« npr. večje okvare v apartmaju oz. razloga, na katerega ne more vplivati, odpove letovanje letovalcu. V tem primeru se letovalcu ponudi drugi možen termin letovanja oz. se mu povrne celoten vplačan znesek.  INFORMACIJE Ustne informacije, ki jih dobijo letovalci v SKEI TAM, ne obvezujejo bolj kot pisne ponudbe. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna informacija – ponudba. REKLAMACIJE Reklamacije za pomanjkljivosti (okvare, manjko inventarja, poškodbe inventarja ipd.) v apartmajih (Rogla, Moravci, Lendava) mora letovalec sporočiti takoj telefonsko v SKEI TAM ter jih javiti v recepcijsko službo, kjer je prejel ključe. SKEI TAM bo upošteval samo reklamacije, ki so bile sporočene s kraja letovanja. Reklamacije, v primeru neustreznih storitev, ob letovanju v hotelskih kapacitetah  morajo biti obvezno podane v recepcijsko službo hotela. V primeru, da reklamacija ni rešena mora letovalec o reklamaciji nemudoma obvestiti SKEI TAM.  SKEI TAM bo priznal le reklamacijo, katero mu bo letovalec sporočil že iz kraja letovanja in zadeve, ki je bila predmet reklamacije, ni bilo mogoče odpraviti v času letovanja. PONUDBE V ZADNJEM HIPU – LAST MINUTE PONUDBE Ponudbe v zadnjem hipu so ponudbe, ki jih sprejme in objavi DS SKEI TAM za letovanja v terminih (in predvsem lastnih) počitniških kapacitetah, ki so nekaj dni pred pričetkom letovanja še nerezervirane. V interesu zapolniti tudi te proste kapacitete je v teh ponudbah upoštevan popust na cene iz ponudb izključno zaradi tega, ker je potrebna odločitev zainteresiranega letovalca že nekaj dni po objavi. Ponudbe v zadnjem hipu ne spreminjajo cen iz ponudb in letovalci, ki so že rezervirali letovanje v istem terminu niso upravičeni zahtevati ceno letovanja objavljeno v ponudbi v zadnjem hipu. UPORABA PODATKOV SKEI TAM vse pridobljene podatke o letovalcih varuje v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Šteje se, da letovalec s prijavo pristaja na uporabo teh podatkov za obveščanje o ponudbah. Če letovalec tega ne želi, lahko to željo – zahtevo sporoči SKEI TAM.  Razpisne in splošne pogoje za letovanje v organizaciji SKEI TAM je sprejel izvršni odbor SKEI – Sindikata družbe TAM. 
SINDIKAT TAM
2000 Maribor
Cesta k Tamu 11
Vse ponudbe veljajo do zapolnitve prostih mest.
Izdelava spletnih strani @ 2015
domov kontakt letovanja predstavitev podružnice aktualno