domov kontakt letovanje predstavitev podružnice aktualno
Sindikat kovinske in elektroindustrije - Sindikat TAM (skrajšan naziv: SKEI TAM) je organizacijska oblika Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije. Glede na vsebino dela, v skladu s statutom SKEI in lastnimi pravili, opravlja funkcijo konference sindikalnih podružnic, v katero se povezujejo predvsem sindikalne podružnice in druge oblike organiziranosti SKEI v podjetjih, ki poslujejo na lokaciji sedanje Poslovno proizvodne cone Tezno t.j. na lokaciji bivše Tovarne avtomobilov v Mariboru. Upoštevaje, da ima ta organizacijska oblika SKEI sedež na lokaciji bivšega TAM-a je v svojem nazivu ohranila "besedico" TAM, ki transparentno opredeljuje lokacijo - sedež te organizacijske oblike SKEI. Skladno z določili pravil SKEI TAM je omogočeno, da se v konferenco priključijo tudi SKEI - Sindikalne podružnice iz drugih podjetij - lokacij, v primeru, da skupno ocenimo, da bi "združeni" preko konference bolj učinkovito - kvalitetno opravljali naloge, ki jih kot organizacijske oblike SKEI imamo. SKEI TAM ima v  skladu z Zakonom o reprezentativnosti sindikatov status pravne osebe - statut vpisan v evidenco pri Odd. za gospodarstvo občine Maribor pod zap. št. 47;  Matična številka 5954894; Davčna številka 60972416 (zav. za DDV);
Predstavitev:
Ključne naloge: 
Cilj povezovanja organizacijskih oblik SKEI v konferenco je, da bi s povezovanjem   učinkoviteje uresničevali svoje in skupne interese.   Skladno s tem ciljem ter dogovorjenimi nalogami delovanja   se v tej organizacijski obliki redno usklajujejo in oblikujejo stališča sindikalnih podružnic o vseh vprašanjih, ki so skupnega pomena za  članstvo v podružnicah ter za uresničevanje funkcije sindikata v družbah, kjer delujejo;   je v tej organizacijski obliki oblikovana delovna skupnost, ki za povezane organizacijske oblike SKEI, opravlja vso strokovno, administrativno – tehnično in drugo pomoč, ki jo potrebujejo pri svojem delovanju.     V okviru nalog in pristojnosti je posebna pozornost posvečena   pomoči zaupnikom v podjetjih, pri razreševanju vseh najaktualnejših problemov in nalog, vključno s sodelovanjem predstavnikov SKEI TAM na sestanki in pogajanjih; organiziranju raznih oblik izobraževanja sindikalnih zaupnikov, kakor tudi članov svetov delavcev v družbah;   aktivnosti organiziranega letovanja članov;
Nosilci nalog:
Robert TOMINC Predsednik SKEI TAM
+386 (0)64 108 750
SINDIKAT TAM
2000 Maribor
Cesta k Tamu 11
Vse ponudbe veljajo do zapolnitve prostih mest.
Izdelava spletnih strani @ 2015
domov kontakt letovanja predstavitev podružnice aktualno
Nadzorni odbor:  predsednik Srečko KRAJNC članica Hermina WEIS član Bojan REBERNAK.